>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:26


  tick  ارزیابی تولید چابک در گروههای مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بر اساس قابلیتهای چابکی به روش Topsis فازی - صفحه:15-42

  tick  بررسی وضعیت موجود اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) - صفحه:43-68

  tick  بررسی رابطه بین انواع سبکهای رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان - صفحه:69-92

  tick  اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان مدرس شهرستان ساوه) - صفحه:93-124

  tick  رابطه چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روان شناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی - صفحه:125-146

  tick  بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد وتاثیر‌ عوامل انگیزشی‌ـ فرهنگی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی در شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 12کشور) - صفحه:147-174

  tick  بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی کارکنان در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی - صفحه:175-196

  tick  ارایه الگوی بهینه از اثربخشی مدیران ( مطالعه موردی مدیران استانداری آذربایجان شرقی در سال 1388 ) - صفحه:197-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved