>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1387 - دوره:2 - شماره:6


  tick  تحلیل نیمه کمی نامتقارن فازی منطبق بر استراتژی سازمانی مدیریت ریسک - صفحه:7-34

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها(مطالعه موردی) - صفحه:35-56

  tick  بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی) - صفحه:57-77

  tick  بررسی موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و ارائه راهکارهای مناسب - صفحه:79-116

  tick  بررسی مبانی و شاخص های اقتصاد دانش محور در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا - صفحه:117-143

  tick  توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده ازتئوری محدودیت ها - صفحه:145-171

  tick  بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران (مطالعه موردی) - صفحه:173-183

  tick  بررسی تحلیلی امکان استقرار اجزای ساختار کنترل داخلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:185-200

  tick  بررسی اصول مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه - صفحه:201-214

  tick  ارائه مدلی کلان سنجی زمان -پیوسته برای اقتصاد ایران (تحلیل ساختاری) - صفحه:215-243
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved