>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:49


  tick  بررسی رابطۀ چابکی کارآفرینی و کارکردهای منابع انسانی در شرکت های تولیدی فعال شهرک صنعتی بشل(با نقش تعدیلگر اندازه سازمان) - صفحه:19-39

  tick  تبیین مدل یادگیری سازمانی کارکنان بر اساس ارتقای بهره‌وری و کاهش فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام‌نور مرکز تبریز) - صفحه:41-68

  tick  اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد(بهره‌وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت - صفحه:69-91

  tick  بررسی پتانسیل انگیزش شغلی در انواع ساختارهای سازمانی توانا ساز و بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی - صفحه:93-121

  tick  بررسی کارایی مدیریت بانک‌ها با استفاده از تکنیک Dea (مطالعۀ موردی شعب مختلف بانک‌های تهران) - صفحه:123-144

  tick  بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با نقش میانجی تصویر شرکت با رویکرد ارتقای بهره وری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت شاتل ) - صفحه:145-167

  tick  بررسی اثر سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ایران - صفحه:169-194

  tick  ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران - صفحه:195-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved