>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش آغازگری اجتماعی به کودکان اتیسم با استفاده از مدل‌سازی ویدیویی  
   
نویسنده هوشیار محبوب لیلا ,یاریاری فریدون ,مقدم پاکدل
منبع كودكان استثنايي - 1392 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:45 -55
چکیده    هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدل سازی ویدیویی برآموزش پیشگام شدن در موقعیتهای اجتماعی در کودکان مبتلا به اتیسم1 انجام گرفت. روش: طرح پژوهش از نوع تک آزمودنی به صورت چند خط پایهای با استفاده از افراد مختلف میباشد که با هفت آزمودنی مبتلا به اتیسم که به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از مدارس استثنایی شهر کرج با استفاده از آزمون کارز انتخاب شده بودند، اجرا گردید. در این پژوهش پس از نمایش فیلم ویدیویی طراحی شده به آزمودنیها، فیلم ثبت شده از جلسات آزمایشی با روش مشاهده و اندازه گیری زمان تاخیر در رفتار پیشگام شدن در یک موقعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها: با آموزش مدل سازی ویدیویی ، مهارت پیشگام شدن در موقعیت اجتماعی در هر هفت کودک بهبود یافت. علاوه براین، کودکان در تقلید تکالیف خود از تقلید کلامی کمتر از تقلید حرکتی استفاده کردند. همچنین پیشگام شدن در یک رفتار اجتماعی در پنج کودک با تغییر نوع بازی بالا رفت. نتیجه‌گیری: مدل سازی ویدیویی میتواند در جهت آموزش پیشگام شدن در موقعیتهای اجتماعی کودک اتیسم موثر باشد.
کلیدواژه اتیسم ,مدل سازی ویدیویی ,پیشگام شدن در موقعیتهای اجتماعی
آدرس کارشناس ارشد روانشناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشجوی روان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی -
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved