>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقا همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال از دیدگاه معلمان  
   
نویسنده اسدی گندمانی رقیه ,نساییان عباس ,ادیب سرشکی نرگس ,کریملو مسعود
منبع كودكان استثنايي - 1392 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:33 -43
چکیده    هدف: پژوهش حاضر، تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقا همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال شهر تهران را بررسی نموده است. روش: این تحقیق از نوع پژوهش های تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه کودکان پسر اتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اتیستیک بود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهشی، پرسشنامه 38 سوالی نظریه ذهن و پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، از روش‏های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و همبسته) استفاده شد. یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که آموزش، اثر معناداری بر همکاری و خویشتن‏داری در پس آزمون داشته است. نتیجه‏گیری: با استناد به داده‏های بدست آمده از این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که آموزش نظریه ذهن موجب ارتقا همکاری و خویشتن داری می شود اما قاطعیت را بهبود نمی‏بخشد.
کلیدواژه نظریه ذهن ,مهارت‏های اجتماعی ,کودکان اتیستیک
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران
پست الکترونیکی -
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved