>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین برنامه افزایش تاب‌آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم‌‌توان ذهنی خفیف  
   
نویسنده کاوه منیژه ,علیزاده حمید ,دلاور علی ,برجعلی احمد
منبع كودكان استثنايي - 1390 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:119 -140
چکیده    هدف: پژوهش حاضر، با هدف تدوین و تهیه برنامه افزایش تاب‌آوری و مطالعه اثربخشی آموزش آن بر مولفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم‌توان‌ذهنی انجام شد. روش: تحقیق، نیمه آزمایشی با دو طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و طرح یک گروهی با اندازه‌گیری مکرر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، نمونه‌ای با حجم 34 نفر از دو مدرسه منطقه 16 انتخاب شد که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت‌اند از: پرسشنامه‌های وضعیت سلامت خانواده ((نورم، مالیا و گاریسون))، روابط والد-فرزند ((فورمن)) و رضایت زندگی ((دینر)) که در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در سطح معناداری (01/0 P ?) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که میزان تغییرپذیری مولفه‌هایِ روابط والد-فرزند، والدینی که تحت آموزش برنامه تاب‌آوری قرار گرفتند، از والدینی تحت این آموزش قرار نگرفتند، بیشتر بود. ولی بین میزان سلامت گروه کنترل و آزمایش، تفاوتی مشاهده نشد. رضایت از زندگی گروه آزمایش در پس‌آزمون بیشتر بود ولی در آزمون پیگیری تفاوتی نداشت. نتیجه‌گیری: نتایج مبین این بود که برنامه افزایش تاب‌آوری بر مولفه‌های کیفیت زندگی والدین، اثرگذار است. بهبود روابط والد-فرزند و افزایش رضایت از زندگی ممکن است ناشی از کاهش استرس والدینی، تغییر طرحواره‌ها و نگرشهای والدین به ناتوانی و همچنین بهبود مهارتها و رفتارها در والدین باشد.
کلیدواژه کم‌توانی‌ذهنی ,تاب‌آوری ,والدین ,کیفیت زندگی ,استرس ,Intellectual disability ,Resilience ,Parents ,Quality of life ,Stress
آدرس دانشگاه شهرکرد, استادیار دانشگاه شهر کرد , ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استاد دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved