>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مشکلات هیجانی ناشی از روش محدودیت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی   
   
نویسنده اکبر فهیمی نازیلا ,حسینی علی ,مینایی اصغر ,غریب مسعود ,محمودی‌راد مریم
منبع كودكان استثنايي - 1390 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:191 -205
چکیده    هدف: روش محدودیت درمانی CIMT)) به عنوان روشی جدید، پیشرفتهای چشمگیری را در زمینه توسعه استفاده از دست مبتلا، کیفیت حرکت و استفاده ارادی از اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی نشان داده است. هدف از این پژوهش، بررسی اختلالات هیجانی ناشی از این روش در حین و پس از استفاده از آن بود. روش: در این کارآزمایی بالینی 24 کودک فلج مغزی همی پلژی 8-3 ساله، به شکل تصادفی انتخاب و به دوگروه تقسیم شدند. یک گروه از درمانهای رایج و گروه دیگر علاوه بر آن از روش CIMT استفاده کردند. دوره مداخله 8 هفته و هر روز، روزی6 ساعت بود. هر هفته کودکان با آزمون پرسشنامه تواناییها و مشکلات (SDQ) بررسی می‌شدند. پس از دوره مداخله، به مدت 3 ماه پیگری شدند. داده‌ها پس از جمع‌آوری به روش تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیریهای مکرر روی یک عامل، بررسی شدند. نتایج: در مقایسه نمرات کلی و خرده آزمونهای آزمون SDQ در دو گروه? حین و پس استفاده از روش CIMTتفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (p > 0.05). نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد روش CIMT می‌تواند بدون عوارض رفتاری خصوصاً مشکلات هیجانی در کودکان فلج مغزی همی پلژی 8-3 ساله استفاده شود.
کلیدواژه کودک ,فلج مغزی همی‌پلژی ,محدودیت درمانی تعدیل یافته ,مشکلات هیجانی ,Children ,Hemiplegic cerebral palsy ,Constraint induced movement therapy ,Emotional problems
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشجوی دکتری کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, پژوهشکده کودکان استثنایی, عضو هیات علمی پژوهشکده کودکان استثنایی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved