>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر  
   
نویسنده اکبری بیاتیانی عبدالرضا ,پورمحمدرضای تجریشی معصومه ,گنجعلی‌وند ناهید ,میرزمانی محمود ,صالحی مسعود
منبع كودكان استثنايي - 1390 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:163 -174
چکیده    هدف: از این مطالعه، سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با شبکه اجتماعی در والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش پذیر شهرستان دزفول بود. روش: در این پژوهش همبستگی، تعداد 113 نفر از پدران و مادران (جمعاً 226 نفر) دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان دزفول، طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه انتخاب شدند. جهت تعیین شبکه اجتماعی از مقیاس حمایت اجتماعی نوربک (1980) و به منظور تعیین کیفیت زندگی نیز از پرسشنامه 36 سوالی (SF-36) استفاده شد. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه ها به وسیله والدین جمع‌آوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. یافته‌ها: ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد که بین شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی و مقیاسهای آن در والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر، رابطه مثبت معناداری وجود دارد (05/0‌p < ). ولی از همه مقیاسهای کیفیت زندگی تنها بین شبکه اجتماعی با مقیاس سرزندگی در پدران و مادران، نقش عوامل جسمی در مادران و نقش عوامل عاطفی در پدران، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0‌p > ). نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بین شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش شبکه روابط اجتماعی، کیفیت زندگی والدین ارتقای می‌یابد.
کلیدواژه شبکه اجتماعی ,کیفیت زندگی ,کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر ,والدین ,Social network ,Quality of life ,Students with intellectual disabilities ,Parents
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, کارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول , ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دکتری روان‌شناسی بالینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دکتری آمار زیستی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved