>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرآموزش چندرسانه‌ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان کم‌بینا   
   
نویسنده زارعی زوارکی اسماعیل ,علیزاد حمید ,جعفرخانی فاطمه
منبع كودكان استثنايي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:13 -20
چکیده    هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیرآموزش چند رسانه‌ای بر یادگیری دانش آموزان کم‌بینای پایه سوم مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش: با استفاده از طرح نیمه آزمایشی، از جامعه آماری دانش‌آموزان کم بینای پایه سوم مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 نمونه ای به حجم 20 نفر انتخاب شدند که از لحاظ تیزی بینایی و دانش ورودی، مشابه بودند و در دو گروه آزمایش و گواه، به‌صورت تصادفی گمارده شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از نرم افزار محقق ساخته آموزش دیدند. در هر دو گروه قبل و بعد از آموزش آزمون گرفته شد. یافته های حاصل با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که میزان یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به‌طور معنادار افزایش یافته است. نتیجه گیری :آموزش چند رسانه ای بر افزایش میزان یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینای سال سوم مقطع راهنمایی موثر بوده است. براین‌اساس، می توان استفاده از آموزش چند-رسانه‌ای را در تدریس و آموزش درس زبان انگلیسی برای این دانش-آموزان پیشنهاد کرد.
کلیدواژه آموزش چند رسانه ای ,کم بینا ,یادگیری ,زبان انگلیسی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار دانشگاه علامه طباطبایی , ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved