>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:5


  tick  طراحی الگوی ادغام تعیین کننده های اجتماعی سلامت در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران - صفحه:481-494

  tick  نظام نوآوری بخشی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نظام مالی بخش سلامت کشور - صفحه:495-496

  tick  تعیین اجزای حداقلی اطلاعات لازم در وب سایت‌ بیمارستان‌ها برای جذب گردشگران سلامت - صفحه:497-503

  tick  سنجش نابرابری توزیع پزشک عمومی دربخش مراقبت های بهداشتی اولیه در استان بوشهر در سال های 1392-1389 - صفحه:505-514

  tick  بومی سازی و تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی )الگوی (Servuse - صفحه:512-522

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در سالمندان استان همدان طی سال های 95-1388 - صفحه:523-531

  tick  اثربخشی نرم افزار چندرسانه ای نظریه محوربانوان و زندگی فعال بر رفتار ورزشی و شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در زنان تهرانی - صفحه:533-547

  tick  کیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری شهر شیراز و عوامل مرتبط با آن - صفحه:549-558

  tick  کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی: ارزیابی با استفاده از ابزار اختصاصی کیفیت زندگی مینه سوتا (Mlhf) - صفحه:559-566

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش به سالمندی (Aaq) - صفحه:567-578

  tick  بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشارخون در نوجوانان - صفحه:579-587
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved