>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:3


  tick  بررسی گذار تغذیه ای در بین نسل ها و زمینه اجتماعی مرتبط با آن - صفحه:221-231

  tick  وضعیت سلامت روان جمعیت شهری کشور: یک مطالعه ملی - صفحه:233-239

  tick  ترجمه، تطبیق فرهنگی و روایی صوری گونه فارسی پرسشنامه تیپ شخصیتی D (Ds14) - صفحه:241-250

  tick  تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (Helia) - صفحه:251-257

  tick  دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور: مطالعه موردی شهر قم - صفحه:259-279

  tick  عوامل فردی و محیطی مستعدکننده گرایش به مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادان شهر اهواز، یک تحقیق کیفی - صفحه:281-291

  tick  تاثیر مداخله مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی بر ارتقای فعالیت جسمانی زنان - صفحه:293-300

  tick  بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع : یک مطالعه توصیفی - صفحه:301-311

  tick  بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آن - صفحه:313-323

  tick  بررسی میزان بیمار محوری در مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه رویان از دیدگاه مراجعان - صفحه:325-332
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved