>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1387 - دوره:8 - شماره:1


  tick  بقای یک ماهه پس از عمل جراحی تعویض عروق کرونر (Coronary Artery Bypass Graft-Vabg) - صفحه:5-10

  tick  برآورد میزان مرگ ومیر خام کشور با استفاده از روش های گیر و بازگیر براساس اطلاعات شهر گرگان - صفحه:11-16

  tick  رتبه بندی آموزشی دانشکده های ارائه دهنده رشته های کاردانی بهداشت در ایران، راهکاری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف - صفحه:17-23

  tick  تعیین آگاهی مدیران بیمارستان های خصوصی شهر تهران از حقوق بیمار و عوامل موثر بر آن - صفحه:25-30

  tick  میانگین زمان مشاوره پزشکان عمومی و عوامل موثر بر آن در شهر گرگان - صفحه:39-47

  tick  بررسی تطبیقی مدیریت جامعه - محور بلایا در کشورهای منتخب و ارائه الگویی برای ایران - صفحه:49-57

  tick  میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تهران در زمینه سلامت بلوغ - صفحه:59-65

  tick  وضعیت منحنی رشد وزن نسبت به سن در کودکان 5 ساله و عوامل موثر بر آن در مراکز بهداشتی - درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب شهر تهران - صفحه:67-73

  tick  تاثیر مداخله آموزشی براساس الگوی Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes In Educational Diagnosis And Evaluation (Precede) - صفحه:75-84

  tick  ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان - صفحه:85-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved