>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1387 - دوره:7 - شماره:3


  tick  میزان نیتریت موجود در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس توزیع شده در استان سمنان - صفحه:197-202

  tick  کیفیت عملکرد ماماها در ارائه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی - درمانی شهری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:203-210

  tick  وضعیت سوء تغذیه و عوامل غیر رژیمی مرتبط با آن در سالمندان ساکن آسایشگاه های سالمندان تهران و شمیرانات - صفحه:211-217

  tick  انواع کدورت عدسی و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد - صفحه:219-223

  tick  الگوی آسیب های حوادث ترافیکی و عوامل مرتبط در شاهرود - صفحه:225-233

  tick  ارتباط بین پذیرش زودرس زنان باردار در فاز نهفته و عوارض ناشی از آن - صفحه:235-239

  tick  میزان فراوانی پدیکولوز سر در دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی از استان های مختلف کشور - صفحه:241-245

  tick  وضعیت سلامت روانی و عوارض روان شناختی درد در کارگران دارای کمر درد مزمن در یک کارخانه صنعتی - صفحه:247-252

  tick  مراحل تغییر رفتار فعالیت فیزیکی در جمعیت بالای 15 سال ساکن شهر بندرعباس - صفحه:253-258

  tick  خودارزیابی انتقال دانش در موسسات پژوهشی(کاربردی کردن مدل «ترجمه دانش») - صفحه:259-268

  tick  اعتبار نسخه فارسی مقیاس Female Sexual Function Index-Fsfiبه عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان - صفحه:269-278

  tick  وضعیت آلودگی به هپاتیت (Hbv)Bدر زندان های کشور و رابطه آن با اعتیاد طی سال های 1380-1384 - صفحه:279-268

  tick  مقایسه وضعیت تغذیه دختران نوجوان دانش آموز در دو ناحیه آموزش و پرورش شهر کرمان - صفحه:287-293
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved