>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:3


  tick  هزینه های پرداخت ازجیب خدمات تشخیصی سرپایی دربیمارستان های آموزشی - صفحه:267-276

  tick  ارتباط شاخص های عملکرد با میزان انرژی مصرفی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1387 تا 1389 - صفحه:277-283

  tick  الگوی شبکه عصبی مصنوعی درتحلیل بقای بیماران سرطان معده - صفحه:285-291

  tick  مقایسه تنیدگی والدینی و دلبستگی مادر به شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه ای - صفحه:293-300

  tick  بررسی اثرنحوه خورانش کودکان درشش ماه دوم زندگی برسوء تغذیة دریک سالگی به تفکیک وضعیت امنیت غذایی خانوار - صفحه:301-311

  tick  پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی توسعه یافته باور سلامت در زنان میانسال - صفحه:311-320

  tick  نگرانی های زنان یائسه از فرآیند یائسگی: یک تحقیق پدیدار شناسی در شمال غرب ایران - صفحه:321-330

  tick  بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن درشهرتهران - صفحه:331-338

  tick  شیوع فرسودگی شغلی درماماهای شاغل دربیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:339-346

  tick  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری - صفحه:347-355

  tick  دیدگاه مردان مبتلا به اچ آ ی وی / ایدز در خصوص مستعد بودن برای ابتلا به ایدز: یک مطالعه کیفی - صفحه:357-367
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved