>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1390 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بررسی اکولوژیک ارتباط بین درآمد روستاهای کشور و شاخص های سلامت - صفحه:5-11

  tick  تاثیر آموزش بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر میزان استفاده از کلاه ایمنی در کارمندان موتورسوار - صفحه:13-20

  tick  مقایسه اطلاعات سوانح ترافیکی ارائه شده توسط منابع اطلاعاتی مهم در کشور با الگوی استفاده شده آمریکایی و کشورهای مختلف آسیایی - صفحه:21-27

  tick  الگوی اپیدمیولوژیک مصدومیتهای ترافیکی جاده تهران آبعلی: یک مطالعه آینده نگر - صفحه:29-37

  tick  نیازهای آموزشی پدران برای مشارکت در مراقبت های دوران بارداری - صفحه:39-49

  tick  مشارکت مردان درمراقبت های دوران بارداری و زایمان: بی مها و امیدها - صفحه:51-63

  tick  مقایسه میزان همبستگی اجتماعی در مبتلایان به سرطان و غیرمبتلایان - صفحه:65-72

  tick  کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کیفی - صفحه:73-81

  tick  ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه منوراژی - صفحه:83-88

  tick  شیوع چاقی و اضافه وزن در دختران دبستانی - صفحه:89-95

  tick  تاثیر دریافت تغذیه ای آهن و روی در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد - صفحه:97-102

  tick  کیفیت زندگی در بیماران سوختگی - صفحه:103-110

  tick  مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه دار - صفحه:111-116

  tick  ابزارهای حقوق بین الملل برای به نظم کشیدن فعالی تهای علمی در حوزه شبیه سازی انسانی - صفحه:117-125

  tick  چالش های سیاستگذاری و اجرایی سلامت زنان و راهکارهای ارتقای آن: یک رویکرد کیفی بر اساس دیدگاه صاحب نظران - صفحه:127-137

  tick  واژگان سلامت در ادب پارسی - صفحه:139-149
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved