>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:4


  tick  برداشت کارکنان از فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:411-419

  tick  استاندارد سازی پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی Psst : ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی - صفحه:421-427

  tick  مقایسه تاثیر درمان جراحی و دارویی بر روی کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری - صفحه:425-432

  tick  مروری بر روش های پایش آماری پیشامدهای کمیاب و ضرورت پایش آنها در حوزه بهداشت و درمان - صفحه:429-437

  tick  دانش افراد در زمینه سلامت چه نقشی در سبک زندگی آنان دار د: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران (مقاله کوتاه) - صفحه:433-435

  tick  میزان فراوا نی و عوامل موثر بر آلودگی به شپش سر د ر دانش آموزان مدارس ابتد ایی شهر آران و بیدگل (استان اصفهان) - صفحه:439-447

  tick  فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال - صفحه:449-457

  tick  تعیین و اولویت بندی نیازهای اعضای هیئت علمی دانشگاه بر اساس الگوی کانو - صفحه:459-468

  tick  آیا آزمون غربالگری دنور ۲ دارا ی پایایی و اعتبار مناسب برای غربالگری اختلالات تکاملی در کودکان صفر تا ۶ ساله شهر تهران هست؟ - صفحه:469-475

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران زن مبتلا به دیابت نوع ۲ در خصوص انجام پیاده روی - صفحه:477-484

  tick  سلامت روان سالمندان شهرکرد و ارتباط آن با عوامل جمعیتی و اجتماعی - صفحه:485-492

  tick  درمان اجباری معتادان با متادونِ نگهدارنده، در مرکز اقامتی ( ١): ارزیابی فرایند مداخلات - صفحه:493-503

  tick  درمان اجبا ری معتادان با متادونِ نگهدارنده، در مرکز اقامتی ( ٢): ارزیابی نتایج در پی گیری دو و شش ماهه - صفحه:503-514

  tick  عوامل موثر بر بقا بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل های شکنندگی - صفحه:515-524
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved