>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:4


  tick  برآورد رابطه ی بلندمدت بین مرگ ومیر کودکان زیر یک سال و عوامل فقر، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران - صفحه:399-410

  tick  بررسی دیدگاه پزشکان در مورد سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشک (Cpoe) - صفحه:411-419

  tick  طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران: روش شناسی و چالش های آن - صفحه:421-434

  tick  تجربه زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان: یک مطالعه کیفی - صفحه:435-465

  tick  عوامل موثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392 - صفحه:435-442

  tick  اثر برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از حاملگی های ناخواسته در زنان با نزدیکی منقطع - صفحه:443-452

  tick  روان سنجی نسخه فارسی رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:467-473

  tick  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - صفحه:475-484

  tick  ابزارهای سنجش سواد سلامت: یک مرور نظام مند - صفحه:485-496
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved