>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر نگرش، خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف دخانیات در نوجوانان  
   
نویسنده کریمی محمود ,نیکنامی شمس‌الدین ,حیدرنیا علیرضا ,حاجی‌زاده ابراهیم
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:441 -448
چکیده    مصرف سیگار به عنوان یک مشکل سلامت همگانی در تمام کشورها محسوب می‌شود و پیشگیری از مصرف آن، به عنوان یکی از اولویت های اصلی سازمان سلامت جهان مطرح است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تایید بسته آموزشی بر نگرش، خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف دخانیات در نوجوانان زرندیه در سال 1391 انجام شده است. در این مطالعه نیمه تجربی، 160 دانش آموز پسر دبیرستانی به صورت تصادفی انتخاب و به دوگروه (80 نفر در گروه مداخله و 80 نفر در گروه شاهد) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‎ای بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده از پیش آزمون، محتوای آموزشی، طراحی شده و طی 6 جلسه، برای گروه مداخله اجرا گردید. 6 ماه پس از مداخله، ارزشیابی ثانویه با همان پرسشنامه اولیه انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 18تجزیه و تحلیل شدند. میانگین (انحراف معیار) سن دانش آموزان شرکت‌کننده در مطالعه (4/1)3/16 بود. قبل از مداخله، میزان مصرف دخانیات و میانگین نمره متغیرهای آگاهی، نگرش، خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده در دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی‌دار نداشتند،. اما پس از مداخله آموزشی، بین میانگین نمره تمام متغیرهای فوق و میزان مصرف دخانیات، در دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود داشت (05/0P < ). بر اساس یافته‌ها به نظر می‌رسد، بسته آموزشی تدوین شده در پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان بسیار سودمند و اثربخش بوده است.
کلیدواژه نگرش ,خودکارآمدی ,دخانیات ,Adolescence ,self-efficacy ,tobacco use
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, روه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی karimymahmood@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved