>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان رابطه زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان پستان  
   
نویسنده نکویی فرد ام البنین ,جهانگیری لیلا ,منتظری علی
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:425 -431
چکیده    سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان بوده و بالاترین میزان مرگ را در بین زنان به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از هفت میلیون نفر در جهان مبتلا به سرطان هستند و پیش بینی می‌شود موارد جدید تا سال 2020 میلادی به حدود 10 الی 15 میلیون نفر برسد. در ایران ابتلا به سرطان یکی از مشکلات عمده سلامتی محسوب می‌گردد. بر این اساس مقاله حاضر به منظور تعیین میزان رابطه زناشویی بیماران مبتلا به سرطان و بررسی اثرات این بیماری بر روی عملکرد جنسی زنان مبتلا به بیماری انجام گرفته است. پژوهش حاضر از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و با نمونه‌گیری احتمالی و حجم نمونه52 نفر بر روی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان انجام یافته است. برای تحلیل یافته‌ها از آمارهای توصیفی و آزمون آماریt مستقل و زوجی و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. براساس یافته‌های موجود حاصل ازمحاسبات آزمون آمار توصیفی این پژوهش، میانگین سن بیماران حدود 40 سال است و بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات بیماران، کمتر از دیپلم و شغل آنان خانه دار بود. در این پژوهش با توجه به آزمون t زوجی تفاوت معنادار بین میزان رضایت از رابطه زناشویی قبل و بعداز ابتلا به سرطان پستان در این دسته از زنان دیده شد. بین سن و میزان رابطه زناشویی بعداز ابتلا به سرطان همبستگی معنادار وجود داشت. نتایج نشان داد بیماری و درمان تاثیر زیادی بر روی میل زناشویی دارد. همچنین بین نوع جراحی و رضایت زناشویی بیماران ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود داشت.
کلیدواژه سرطان پستان ,رابطه زناشویی ,عملکرد جنسی ,Breast cancer ,marital relationship ,sexual performance
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانش آموخته علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی،, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانش آموخته علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران, ایران, پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, گروه سلامت روان، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, ایران
پست الکترونیکی ati.pajooh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved