>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر فشار خون در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون  
   
نویسنده ایزدی راد حسین ,مسعودی غلامرضا ,ضاربان ایرج ,شهرکی پور مهناز ,حق شناس دامون
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:487 -495
چکیده    بیماری فشار خون بالا یکی از علل اصلی مرگ و میر در سطح بین‌المللی است که سالیانه هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل می‌نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش نظریه محور برکنترل بیماری فشار خون است. در یک مطالعه نیمه تجربی، تعداد 192 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون که از مراقبت‌های بهداشتی خانه‌های بهداشت شهرستان زابلی استفاده می‌کردند، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله‎ای تصادفی و بر اساس سن و جنسیت در دو گروه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه‎ای بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. ابتدا اطلاعات اولیه از گروه‌های مداخله و شاهد گرد آوری و سپس برنامه آموزشی برای گروه مداخله انجام و بعد از گذشت 2 ماه اطلاعات مجدداً گرد آوری و با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین سنی گروه مداخله و شاهد به ترتیب 13/14±81/62 و 17/13±45/64 سال بود. مشاهدات نشان دادند میانگین فشار خون سیستولیک در گروه مداخه آموزشی از 9/138 به 4/125 و فشار خون دیاستولیک نیز از 15/85 به 57/80 به صورت معنی دار کاهش یافته بود (001/0 > P). مشاهدات نشان دادند برنامه آموزشی که بر اساس سازه‌های الگوی آموزشی بزنف طراحی شده باشد، نسبت به آموزش‌های رایج، نتایج بهتری را درکنترل بیماری فشار خون، ارایه کرده و باعث ارتقای سطح سلامت بیماران می‌شود.
کلیدواژه الگوی بزنف ,آموزش ,پرفشاری خون ,BAZNEF model ,Education ,Hypertension
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران, ایران, بیمارستان رازی سراوان، زاهدان، ایران, بخش قلب و عروق، بیمارستان رازی سراوان، زاهدان، ایران, ایران
پست الکترونیکی masoudy55@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved