>
Fa   |   Ar   |   En
   پیشگویی کننده‌های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی  
   
نویسنده میرحیدری مهدی ,طوافیان صدیقه السادات ,منتظری علی ,فلاحی حمیرا
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:477 -485
چکیده    در ایران، انتقال HIV از طریق تماس جنسی رو به افزایش است. از این رو، موثرترین روش برای پیشگیری از انتقالHIV از این راه، استفاده از کاندوم است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل پیشگویی کننده قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد بود.این پژوهش، یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، در خصوص 128 مرد شرکت کننده در گروه‌های خودیاری استان قم در سال 1391 بود، که با روش گلوله برفی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که دو سازه الگوی باور سلامت، موانع و منافع درک شده قصد رفتاری را پیش بینی می‌کنند، به ترتیبی که با یک واحد افزایش در موانع درک شده، قصد? استفاده از کاندوم 919/3 برابر و با یک واحد افزایش در منافع درک شده، قصد رفتاری 582/2 برابر خواهد شد. مهم‌ترین مانع درک شده استفاده از کاندوم، کم شدن لذت جنسی و مهم‌ترین منفعت درک شده، استفاده از کاندوم برای پیشگیری از ابتلا به ایدز، عنوان شد.با توجه به این که وفق نتایج، منافع و موانع درک شده، از عوامل پیشگویی کننده رفتار استفاده از کاندوم بودند؛ انجام مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی یاد شده، به ویژه با تمرکز بر این دو سازه، تاثیرات مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت.
کلیدواژه الگوی باور سلامت ,HIV ,معتاد ,Condom use ,Predictor ,Intention to sexual behavior
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران, ایران, پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران, گروه سلامت روان، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران, ایران, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران, مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی tavafian@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved