>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن ـ لاسو  
   
نویسنده موحدنیا سعیده ,پرتوی شایان زینب ,باستانی تهرانی محمود
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:393 -399
چکیده    عملکرد بیمارستان در بهره‌گیری از منابع را می‌توان با شاخص‌های مشخصی سنجید. (Pabon Lasso) یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت کنونی و یک راهبرد جهت استفاده موثرتر از خدمات بهداشتی درمانی فراهم می‌کند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و به‌صورت مقطعی و گذشته‌نگر به‌منظور ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن ـ لاسو در 8 بیمارستان در سال 91 انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از فرم فعالیت ماهانه بیمارستان و مراجعه به معاونت درمان دانشگاه جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار آماریexcel تحلیل و در نهایت با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار، نمودار کارایی پابن لاسو ترسیم گردید. از مجموع 8 مرکز مورد مطالعه، 4 مرکز (50 درصد) در ناحیه چهارم، 1 مرکز (50/12درصد) در ناحیه سوم، 3 مرکز (50/37) در ناحیه دوم قرار گرفتند اما در ناحیه اول هیچ بیمارستانی قرار نگرفت. پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش بهره‌برداری از منابع بیمارستانی و جلوگیری از اتلاف منابع، شاخص‌های مهم عملکردی بیمارستان به‌طور مستمر استخراج و به‌منظور بهبود کارایی و عملکرد با سایر بیمارستان‌ها مقایسه گردد.
کلیدواژه بیمارستان‌ها ,ارزیابی عملکرد ,الگوی پابن- لاسو ,Hospitals ,Performance evaluation ,Pabon-Lasso model
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مدیریت بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی smovahed44@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved