>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در آمریکا و انگلستان  
   
نویسنده مقدسی حمید ,ربیعی رضا ,مستانه زهرا
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:383 -391
چکیده    با توجه به لزوم دسترسی به‌موقع به اطلاعات مورد نیاز در زمان ارایه خدمات اورژانسی، سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی به منظور تولید اطلاعات و پشتیبانی از خدمات اورژانسی در خارج از موسسات مراقبت بهداشتی به وجود آمد. با توجه به شباهت سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی اغلب کشورها به یکی از دو سیستم آمریکا و انگلستان، مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های ساختاری و عملیاتی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی این دو کشور انجام گرفت. در این مطالعه مروری، 172 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی Sciencedirect، Scirus، و Pubmed با استفاده از کلید واژه‌های مشخص و مرتبط استخراج گردید که پس از بررسی میزان ارتباط آنها با هدف مطالعه، 65 مقاله انتخاب شد و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. در نهایت، یافته‌ها در قالب پاسخگویی به هدف مطالعه تدوین گردید. حداقل مجموعه داده‌های اورژانس پیش بیمارستانی آمریکا حاوی 51 عنصر اطلاعاتی ضروری و انگلستان شامل 28 مورد بود. در آمریکا نسبت به انگلستان، گزارشات جامع‌تر و تحلیلی‌تری در زمینه‌های کاری اورژانس پیش بیمارستانی ارایه می‌گردد. همچنین، مدیریت اطلاعات و ارتباطات سیستمی با سیستم‌های مرتبط، بیشتر مبتنی بر سیستم‌های الکترونیکی بود. افراد دخیل در مدیریت اطلاعات و تجهیزات ارتباطی در هر دو سیستم مشابه است. قابلیت‌های سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی آمریکا در مقایسه با انگلستان، به دلیل توجه بیشتر به زیرساخت‌های فناوری های اطلاعات و ارتباطات بیشتر است که این امر یکپارچگی سیستم‌ها و ارایه بهتر مراقبت‌های اورژانسی را باعث شده است.
کلیدواژه اورژانس پیش بیمارستانی ,سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی ,حداقل مجموعه داده‌های اورژانسی ,Pre-hospital Emergency ,Pre-hospital Emergency Information System ,Emergency Minimum Data Set
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران, ایران
پست الکترونیکی e-mail: rabiei_rf@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved