>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:5


  tick  بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران - صفحه:533-540

  tick  نقش و عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه - صفحه:541-550

  tick  ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی Acleem - صفحه:551-559

  tick  رضایت پزشکان خانواده استان همدان از قوانین و برنامه‌های طرح بیمه روستایی - صفحه:561-573

  tick  ترس زنان از زایمان و تاثیر آن بر انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی - صفحه:575-587

  tick  طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (18 تا 65 سال) - صفحه:589-599

  tick  اعتبار یابی گونه فارسی پرسشنامه 19 سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:601-607

  tick  تاثیر آموزش سلامت بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر - صفحه:609-619

  tick  چالش‌های آموزش سلامت بلوغ به دختران نوجوان در ایران: اولویتی برای طراحی مداخلات مدرسه محور برای دختران و مادران - صفحه:621-636

  tick  سالمندی در ایران؛ مشکلات و راهکارها - صفحه:637-639
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved