>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1386 - دوره:6 - شماره:2


  tick  روند تغییرات سن اولین ازدواج زنان ایرانی بر اساس اطلاعات طرح ملی سلامت و بیماری در ایران (سال 1378) - صفحه:89-98

  tick  ارزیابی پایایی و مقبولیت ترازوی Uniscale - صفحه:99-104

  tick  کیفیت زندگی سالمندان زن در آسایشگاه خیریه کهریزک - صفحه:105-108

  tick  اثر سن بر شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام های فوقانی در کارگران کارخانه نساجی قائم شهر - صفحه:109-118

  tick  ارزیابی و مقایسه الگوی مصرف مواد غذایی و نمایه توده بدنی پسران نوجوان شهری و روستایی شهرستان زرین شهر ، سال تحصیلی 81 -1380 - صفحه:119-128

  tick  علل رویگردانی مادران باردار از مراجعه به مراکز بهداشتی - درمانی شهری (شهرستان ساری) جهت انجام مراقبت های بهداشتی - صفحه:129-134

  tick  الگوی مصرف قلیان بین نوجوانان دانش آموز: مطالعه مقطعی در منطقه 13 شهر تهران - صفحه:135-144

  tick  کیفیت خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:145-156

  tick  مشخصات جمعیت شناختی موثر بر تصمیم به سقط عمدی در مراجعین به بیمارستان های آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:157-165
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved