>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1391 - دوره:12 - شماره:1


  tick  وضعیت موجود نظام نوآوری سلامت ایران و ارایه پیشنهادات اصلاحی - صفحه:5-16

  tick  زمان انتظار متخصصان غدد: کمبود پزشک یا توزیع نامناسب؟ - صفحه:17-23

  tick  رابطه سلامت ساکنان و کیفیت فضای همسایگی:یک مطالعه موردی - صفحه:25-34

  tick  شواهد علمی موجود در بحث روزه‌داری و دیابت - صفحه:35-44

  tick  سیر زمانی آسیب‌های رانندگی در مراجعان به بیمارستان اصلی شهرستان مسجد سلیمان - صفحه:45-52

  tick  تسریع رشد توانایی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی - صفحه:53-61

  tick  تاثیر بازاندیشی بر صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پرستاری - صفحه:63-70

  tick  شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل موثر بر آن در بیماران زن مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:71-77

  tick  ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری(Seattle Angina Questionnaire) - صفحه:79-87

  tick  ترجمه و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه - صفحه:89-97

  tick  مقایسه نحوه پیش بینی قصد و رفتارهای ورزشی بر اساس نظریه خودکارآمدی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:99-107

  tick  بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان - صفحه:109-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved