>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1382 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ایجاد یک سیستم ساده برای غربالگری استئوپوروز - صفحه:5-10

  tick  کاربرد نواحی آناتومیک مختلف در غربالگری اسئوپوروز و مقایسه آن با معیارهای سازمان جهانی بهداشت - صفحه:11-17

  tick  تعیین مقادیر نرمال ویتامین Dبر اساس هورمون پاراتیروئید و تغییرات تراکم معدنی استخوان ویتامین - صفحه:19-25

  tick  اثربخشی شیر غنی شده با ویتامین Dدر بالا بردن میزان سرمی این ویتامین - صفحه:27-38

  tick  تغییرات تراکم استخوان و استئوپوروز در افراد مذکر 10 تا 76 ساله - صفحه:39-47

  tick  اثرات عوامل مرتبط با جنسیت بر روی تراکم استخوان های فمورال و مهره های کمری در زنان ایرانی - صفحه:49-55

  tick  اثر پذیری پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا از متغیرهای باروری در زنان و مقایسه آن با نتایج حاصل از Dxa - صفحه:57-60

  tick  مشخصات سونوگرافی انگشت در بیماران پیوند کلیه در مقایسه با افراد سالم و در مقایسه با Dxa - صفحه:61-65

  tick  تاثیر آموزش از طریق کتابچه بر میزان آگاهی و عملکرد بیماران استئوپوروتیک - صفحه:67-74

  tick  شاخص های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط آنها با تراکم استخوان - صفحه:75-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved