>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1383 - دوره:3 - شماره:3


  tick  راهنمای اولویت بندی پژوهشی و مداخلات بهداشتی در زمینه عوامل خطر بیماری ها - صفحه:177-183

  tick  وزن کیف مدرسه و محتویات آن در ارتباط با وزن بدن دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر همدان - صفحه:185-191

  tick  عوامل موثر بر مشکلات مرتبط با تندرستی ساکنین منطقه 17 شهر تهران و شناسایی راهکارهای مناسب در مقابله با آنها - صفحه:193-199

  tick  طراحی و پیاده سازی آزمایشی دستورالعمل ثبت داده های بیماران آسیب دیده در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) تهران - صفحه:201-210

  tick  ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مجتمع آموزشی - درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:211-217

  tick  فراوانی بیماری های مزمن شایع و برخی از خصوصیات سالمندی همراه با ناتوانی در سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران و عوامل موثر بر آن - صفحه:219-225

  tick  الگوهای مناسب نیازسنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی و درمانی استان اصفهان - صفحه:227-235

  tick  فراوانی موارد Hbs Ag مثبت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر اهواز - صفحه:237-243
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved