>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:3


  tick  روش شناسی و اجرای یک مطالعه گسترده جمعیتی: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:315-322

  tick  میزان رضایت مردم از خدمات بهداشتی - درمانی و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:323-330

  tick  مردم نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:331-336

  tick  میزان دانش ایرانیان در زمینه سلامت و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:337-345

  tick  مسئولیت سلامت افراد جامعه به عهده کیست: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:347-353

  tick  مردم سلامت خود را چگونه ارزیابی می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:355-363

  tick  شیوع مصرف دخانیات: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:365-372

  tick  خصیصه اضطراب در جمعیت عمومی: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:373-380

  tick  چه کسانی بیشتر به تغذیه خود توجه می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:381-390

  tick  بیماری های مزمن در یک بررسی مبتنی بر جمعیت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:391-395
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved