>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:5


  tick  مشارکت خیّرین در ارائه خدمات سلامت در ایران - صفحه:439-453

  tick  توسعه گردشگری سلامت با رویکرد کیفی نگاشت شناختی - صفحه:455-464

  tick  بررسی نقش مداخله ای بیمارستان بر پیشگیری از دیابت در افراد مبتلا به پیش دیابت - صفحه:465-473

  tick  بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نوجوانان دارای سابقه اقدام به خودکشی در شهرستان لار بین سال های 1391 تا 1397 - صفحه:475-483

  tick  تعیین اثر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر وضعیت مهارت‌های زندگی نوجوانان دختر - صفحه:485-495

  tick  بررسی تاثیر اصلاح الگوی مصرف آب بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه - صفحه:497-504

  tick  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل Plissit بر رضایتمندی جنسی زنان باردار در سه ماهه های بارداری - صفحه:505-515

  tick  تاثیر حمایت اجتماعی درک شده بر پیامدهای زایمانی مادران آسیب پذیر - صفحه:517-524

  tick  بررسی سواد سلامت روان در خصوص افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار - صفحه:525-533

  tick  اثربخشی چارچوب‌بندی پیام بر انجام فعالیت‌های بدنی در دانشجویان - صفحه:535-544
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved