>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:4


  tick  گذار اپیدمیولوژیک و اهمیت سیاستگذاری اجتماعی؛ مطالعه سهم علت‌های مرگ‌ و میر در استان ایلام در طی سال‌های 1390 تا 1396 - صفحه:321-331

  tick  الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی - صفحه:333-345

  tick  مدیریت مطب: ضرورت، آگاهی و اولویتهای آموزشی پزشکان - صفحه:347-355

  tick  تنها زیستی سالمندان در ایران بر حسب تفاوتهای سنی و جنسیتی: شیوع و عوامل مرتبط - صفحه:357-367

  tick  بررسی شیوع سوء تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بستری در بیمارستان‌های مشهد - صفحه:369-380

  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار - صفحه:381-391

  tick  رابطه سواد تغذیه و رژیم غذایی با چاقی - صفحه:393-404

  tick  ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه سنجش فشار بار مراقبتی در مراقبان بیماران آلزایمری - صفحه:405-414

  tick  تحلیل از فرآیند سیاستگذاری، رویکردی مغفول‌ در مطالعات تحلیل سیاست‌های سلامت در کشورهای درحال توسعه: جستاری در علل و رهنمودهایی برای پژوهشگران حوزه سلامت - صفحه:415-417

  tick  نگاهی به تجمیع بیمه های سلامت: چالش ها و افق های پیش رو - صفحه:419-421
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved