>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:3


  tick  طراحی نظام رتبه بندی سلامت شهرهای کشور - صفحه:271-280

  tick  تبیین سلامت خودابراز از دیدگاه مردم ایران: یک مطالعه کیفی - صفحه:281-292

  tick  بررسی الگوی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی در عابران پیاده و تعیین نقش عوامل خطر موثر بر شدت حادثه - صفحه:293-302

  tick  سنجش کیفیت زندگی سالمندان: مروری بر ابزار‌های اندازه‌گیری - صفحه:303-314

  tick  عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی باور بهداشتی - صفحه:315-324

  tick  شیوع درد دوران قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دختران جوان ایرانی: یک مطالعه مروری و فراتحلیل - صفحه:325-334

  tick  رابطه بین نمایه توده بدنی (Bmi) با پیامدهای بارداری مادران آسیب پذیر - صفحه:335-341

  tick  روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (1): ترجمه، طراحی ابزار، بررسی روایی محتوا و صوری - صفحه:343-357

  tick  سنجش سواد سلامت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان (Helba): طراحی و روانسنجی پرسشنامه - صفحه:359-366

  tick  طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با تکیه بر تعلیم و تربیت گفت و شنودی: یک پژوهش هنجاری - صفحه:367-381
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved