>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:5


  tick  نگاهی دقیق تر به مفهوم دیپلماسی جهانی سلامت - صفحه:563-565

  tick  بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر امید به زندگی کشورهای جهان طی سال‌های 2010-2002 - صفحه:567-574

  tick  مدل‌های بازگشتی تصحیح واریانس در مطالعات پزشکی - صفحه:575-585

  tick  دین و معنویت در مدل سلامت زنان ایران:مدل فرمهر - صفحه:587-594

  tick  میزان فرسودگی شغلی بین پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:595-603

  tick  طراحی و روان سنجی پرسشنامه تعیین کننده های انجام ماموگرافی - صفحه:603-612

  tick  بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای تشخیصی و پیشگیرانه از سرطان‌های شایع در زنان مراجعه‌کننده به واحدهای بهداشت خانواده - صفحه:613-625

  tick  تاثیر آموزش مادران بر سطح دانش بهداشت باروری دختران - صفحه:627-635

  tick  دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزند آوری در میان مردم شهری و روستایی ایران: یک مطالعه ملی - صفحه:637-645

  tick  شناسایی عوامل محیطی موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان پزشکی : یک مطالعه موردی - صفحه:647-658
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved