>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:1


  tick  تحلیل کارایی بیمارستان های کشور : مروری نظام مند - صفحه:7-16

  tick  بررسی شیوع چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در ایران: یک مطالعه مروری ساختار یافته و فراتحلیل - صفحه:17-26

  tick  توزیع مکانی مناطق پرخطر و کم خطر حوادث رانندگی منجر به جرح مرتبط با عابران پیاده در منطقه 6 شهر تهران، سال 1393 - صفحه:27-37

  tick  نقش مهارت‌های حل مساله در بروز رفتارهای سالم و مثبت: ارائه و ارزشیابی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی دبستان - صفحه:39-51

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان (Opqol-35) - صفحه:53-62

  tick  خصوصیات روان سنجی پرسشنامه نظریه انگیزش محافظت در رابطه با مصرف دخانیات (سیگار و قلیان) در نوجوانان پسر - صفحه:63-72

  tick  روایی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی مردان (Sqol-M) - صفحه:73-80

  tick  ارتباط ویژگی های شخصیتی مردان با بارداری های ناخواسته - صفحه:81-88

  tick  طراحی و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه سبک و راهبردهای تصمیم گیری زنان در مورد سقط یا تداوم بارداری ناخواسته - صفحه:89-99

  tick  چالشهای والدی اضطراب زا در دوران بارداری از دیدگاه مادران: یک مطالعه کیفی - صفحه:100-108

  tick  ارزشیابی بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم: یک مطالعه مقطعی - صفحه:109-116

  tick  بررسی مسئولیت ناشی از افشای راز بیماران - صفحه:117-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved