>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1388 - دوره:9 - شماره:1


  tick  عوامل مؤثر در ایجاد فشار های عصبی در دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران - صفحه:5-12

  tick  عادات پرخطر بهداشتی در دانش آموزان شهر تهران - صفحه:13-19

  tick  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر - صفحه:21-28

  tick  بررسی مقایسه ای قضاوت بالینی بر اساس پروتکل کشوری با نتایج آزمون الیزا در تشخیص موارد نیازمند پیشگیری از کزاز در مراجعان به بیمارستان امام حسین (ع) - صفحه:29-37

  tick  تاثیر فرایندهای تغییر بر مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در کارگران پتروشیمی: کاربرد مدل Ttm در آموزش - صفحه:39-49

  tick  تدوین و روان سنجی ابزار خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری - صفحه:51-60

  tick  آیا نوتوانی در بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان مؤثر است؟ - صفحه:61-68

  tick  ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردار - صفحه:69-75

  tick  تحلیل پاسخ های پادتن (آنتی بادی) ناشی از واکسن سرخک با وجود داده های سانسور شده - صفحه:77-82

  tick  تاثیر صدور گواهینامه یک ساله موقت به همراه آموزش برای دریافت گواهینامه دائم در بروز و شدت سوانح ترافیکی ایران - صفحه:83-89

  tick  طراحی پرسشنامه سنجش سبک زندگی در سالمندان - صفحه:91-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved