>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی معدن   
سال:1395 - دوره:11 - شماره:32


  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانسیته بار بر توان کشی آسیاهای گردان - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیس بر مقاومت و مکانیزم شکست مواد پایه سیمانی با استفاده از سیستم انتشار آوایی - صفحه:9-21

  tick  بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی - صفحه:23-32

  tick  مطالعه تاثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل Tbm توسط روش اجزائ گسسته - صفحه:33-45

  tick  بررسی روش الکتروکواگولاسیون برای کاهش ذرات معلق، در سرریز تیکنر هماتیت گل گهر - صفحه:47-57

  tick  تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا - صفحه:59-71

  tick  پهنه بندی کانسار براساس توزیع فضایی عیار کانسنگ با استفاده از الگوریتم خوشه بندی نقشه خود سازمانده در معدن چغارت - صفحه:73-86

  tick  شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته - صفحه:87-107

  tick  بررسی تاثیر مشخصات بار ورودی بر عملکرد آسیای خودشکن خط‌سه‌کارخانه منیتیت شرکت گل گهر سیرجان - صفحه:109-117

  tick  ارزیابی چیدمان مدارهای فلوتاسیون با تلفیق روش تحلیل مدار‌خطی و نمودار جریان سیگنال، درکارخانه مس قلعه زری - صفحه:119-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved