>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی معدن   
سال:1391 - دوره:7 - شماره:16


  tick  کاربرد خوشه بندی در تهیه نقشه های شبه زمین شناسی با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوابردی - صفحه:1-12

  tick  کاهش واریانس شبیه سازی شرطی عیار با استفاده از داده های سخت و نرم به روش محدودسازی ممان محلی - صفحه:13-23

  tick  استفاده از آنالیز تمایز بر روی داده های Ip/Rs برای جداسازی زون های پر عیار مس از زون های کم عیار - مطالعه موردی کانسار مس پور فیری چاه فیروز - صفحه:25-32

  tick  تاثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه سازی آسیاهای گلوله ای - صفحه:33-41

  tick  تعیین ضریب نفوذپذیری خاک های دانهای در برابر سیال اسیدی سازه های فروشویی توده ای - صفحه:43-52

  tick  مدلسازی رفتار مکانیکی درزه های طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبری سطوح - صفحه:69-78

  tick  توسعه روابط تجربی برای تعیین مدول دگرشکلی توده سنگ های جنوب غربی ایران - صفحه:79-87

  tick  توسعه یک طبقه بندی فازی برای پیش بینی سرعت حفاری در معادن - صفحه:89-99

  tick  بررسی تاثیر عدم قطعیت زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی - صفحه:101-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved