>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های عددی و آماری  
   
نویسنده حوائج محسن ,رحمان نژاد رضا ,ابراهیمی محمد علی
منبع مهندسي معدن - 1391 - دوره : 7 - شماره : 15 - صفحه:67 -76
  
کلیدواژه نشست، EPB TBM، مدل سازی عددی، مطالعه پارامتری، رگرسیون چند متغیره
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مهندسی معدن, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مهندسی معدن, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved