>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر درونیابی با استفاده از روش کریجینگ عمومی  
   
نویسنده یاوری محسن ,کنشلو محمد ,کامکار روحانی ابوالقاسم
منبع مهندسي معدن - 1396 - دوره : 12 - شماره : 35 - صفحه:67 -74
چکیده    در حال حاضر که آبهای زیرزمینی به یکی از اصلی‌ترین منابع تامین آب برای استفاده‌های گوناگون تبدیل شده‌اند، پایش سطح آب زیرزمینی به‌ویژه در حوضه هایی که تحت تهدید پمپاژ بیش از حد هستند، یعنی مناطق با تمرکز زیاد شهری و یا صنعتی اهمیت بیشتری دارند. با این وجود همواره هزینه های حفر گمانه‌های اکتشافی، تعداد داده‌ها و نهایتا کیفیت تخمین را محدود کرده است. با استفاده از داده‌های کمکی و صرف هزینه‌ی نسبتا کمی می‌توان نتایج تخمین را بهبود بخشید، یکی از این روشها ، روش تخمین زمین آماری کریگینگ با روند بیرونی  است. به واسطه استفاده از داده‌های ثانویه در دسترس و ارزانی، مانند داده‌های توپوگرافی، به‌عنوان روند بیرونی در تخمین سطح آب زیرزمینی میسر می‌ شود. در این مقاله حساسیت روش کریگینگ با روند بیرونی نسبت به ضریب همبستگی بین داده‌های اولیه و ثانویه و همچنین مقدار اثر قطعه‌ای داده‌های اولیه و تاثیر متقابل آن‌ها سنجیده شده است. هدف از این مطالعه دستیابی به برخی معیارهای سرانگشتی برای به کارگیری این روش و سنجش توانایی آن در شرایط مختلف است. حساسیت‌سنجی روش مذکور براساس نتایج اعتبارسنجی انجام شده است. پارامترهایی که در این اعتبارسنجی بررسی شدهاند، شامل میانگین خطای تخمین، واریانس خطای تخمین، شیب خط رگرسیون برازش داده شده بر ابر پراکندگی داده های تخمینی و واقعی و همچنین ضریب تعیین به‌دست آمده از این رگرسیون می‌باشند. در پایان براساس نتایج اعتبارسنجی، حساسیت‌سنجی کریگینگ با روند بیرونی برای هر یک از پارامترهای مورد نظر انجام شده و نتایج ارائه و تفسیر شده‌اند.
کلیدواژه کریگینگ با روند بیرونی، تحلیل حساسیت، پارامترهای تخمین، اعتبارسنجی، آبهای زیرزمینی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران
پست الکترونیکی kamkarr@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved