>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین حجم بلوک‌های برجای سنگ با استفاده از فاصله‌داری درزه‌ها در معادن تراورتن آذرشهر  
   
نویسنده امینی ابوطالب ,خوشرو حسن
منبع مهندسي معدن - 1396 - دوره : 12 - شماره : 35 - صفحه:13 -24
چکیده    قبل از شروع معدن‌کاری در معادن کواری و استخراج بلوک‌های سنگ، در صورتی که حجم بلوک‌های قابل استخراج پیش از هرگونه سرمایه گذاری و خرید ماشین‌آلات پیش‌بینی شود، به میزان بالایی از صرف هزینه‌های بی‌مورد و رکود سرمایه‌ها جلوگیری خواهد شد. حجم بلوک‌های سنگ را می‌توان از تحلیل اندازه‌گیری‌های فاصله‌داری درزه‌ها و با استفاده از روش‌های مختلف تخمین زد. از جمله این روش‌ها می‌توان به روش‌های استفاده از فاصله‌داری درزه‌ها، استفاده از تعداد حجمی درزه و استفاده از چگالی وزنی درزه‌داری اشاره کرد. اندازه‌گیری درزه‌ها را می‌توان با انتخاب چندین خط برداشت در رخنمون‌های سنگی انجام داد. با انتخاب خطوط برداشتی به طول 1562 متر در امتداد 152 سینه‌کار از معادن تراورتن آذرشهر، فاصله‌داری و سایر ویژگی‌های درزه‌ها اندازه‌گیری و ثبت شد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات برداشت شده، متوسط تعداد حجمی برجای درزه(jvi) برابر با 12/1 درزه در هر مترمکعب، متوسط شاخص کیفیت بلوک(bqd) برابر با 76/69 درصد و متوسط فاصله‌داری درزه‌ها برای معادن مورد مطالعه برابر با 45/3 متر محاسبه شد. سپس با استفاده از سه روشِ استفاده از فاصله‌داری درزه‌ها، استفاده از تعداد حجمی درزه و استفاده از چگالی وزنی درزه‌داری، حجم برجای بلوک‌های سنگ تخمین زده شدند. به منظور اعتبارسنجی تخمین‌های صورت گرفته، ابعاد حدود 3061 بلوک که در سال‌های 1391 و 1392 در سه معدن مورد مطالعه تولید شده‌اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که طی آن متوسط حجم بلوک‌های‌ تولیدی(vb) برابر با 63/6 مترمکعب و تعداد حجمی درزه برای این بلوک‌ها(jvb) برابر با 70/1 درزه در هر مترمکعب به دست آمد. روابط بین مجموعه پارامترهای محاسبه شده برای هر روش با رسم نمودارهایی بررسی شد و با مقایسه نتایج سه روش مورد استفاده، در نهایت روش استفاده از تعداد حجمی درزه، به عنوان بهترین روش در تخمین حجم بلوک انتخاب شد. در پایان رابطه بین پارامترهایی که از مطالعات صحرایی و تحلیل ابعاد بلوک‌های تولیدی در روشِ استفاده از تعداد حجمی درزه‌ها به دست آمده‌اند به صورت یک نمودار ارائه شد. از این نمودار می‌توان برای تخمین متوسط حجم بلوک‌های قابل استخراج از توده‌سنگ استفاده کرد
کلیدواژه تخمین حجم بلوک، سنگ ساختمانی، تراورتن، فاصله‌داری دسته‌درزه، آذرشهر
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی معدن و متالورژی, ایران
پست الکترونیکی dr.khoshrou@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved