>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج  
   
نویسنده محمدی عیسی ,فتحی پور آذر هادی ,ترابی رحمان
منبع مهندسي معدن - 1396 - دوره : 12 - شماره : 35 - صفحه:91 -104
چکیده    یکی از مسائل مهم در تونل های مترو شهری، تحلیل پایداری تونل، پیش بینی میزان نشست سطح زمین و تعیین یک ضریب اطمینان مناسب است که منجر به تامین پایداری در حین عملیات حفاری و در زمان بهره برداری از سازه مورد نظر می شود. در تحقیق حاضر به بررسی میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل خط دو مترو کرج، به روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار flac 3d پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از داده های موجود در دو بخش از مسیر تونل که از نظر خصوصیات زمین شناسی متفاوت بوده اند، مدل سازی عددی نشست انجام و نتایج تحلیل با داده های ابزاربندی مقایسه شد. چون این نتایج قرابت خوبی با نتایج واقعی داشت، میزان نشست سطح زمین در بخشی از مسیر تونل که از لحاظ زمین شناسی و سازه های سطحی در حالت بحرانی قرار داشت بررسی شد. این تحلیل نشان داده است که پیش بینی نشست در ناحیه با خاک مناسب توسط نرم افزار حدودا 6.7 میلی متر و در ناحیه با خاک سست 37 میلی متر بوده که با نتایج واقعی رفتارنگاری و ابزار دقیق در حین اجرای پروژه همخوانی دارد. همچنین کاهش طول گام حفاری از 75 به 50 سانتی متر موجب کاهش 10 میلی متری نشست شده است. خسارت ناشی از نشست برای حدود فواصل ایستگاه ها تحلیل و بررسی شده است. در پایان، آنالیز حساسیت روی نشست سطح زمین برای پارامترهای ژئومکانیکی خاک از قبیل نسبت تنش های افقی به قائم، زاویه اصطکاک داخلی خاک، چسبندگی خاک، مدول الاستیسیته و نسبت پواسون مورد بررسی قرار گرفته شده است که نتایج نشانگر کاهش میزان نشست با افزایش مقدار این پارامترها است.
کلیدواژه نشست سطح زمین، گام حفاری، خط دو متروی کرج، نرم‌افزار flac 3d، روش تفاضل محدود
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران
پست الکترونیکی rtorabi2@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved