>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد ماتریس عدم قطعیت درتخمین مدول دگرشکلی توده سنگ بر اساس مدل های تجربی  
   
نویسنده محمدی مهدی
منبع مهندسي معدن - 1397 - دوره : 13 - شماره : 40 - صفحه:1 -12
چکیده    یکی از مواردی که همواره مورد توجه مهندسین سنگ قرار دارد، عدم قطعیت موجود در پارامترهای مورد نیاز در تحلیل و طراحی سازه‏ های سنگی است که ناشی از روابط توسعه داده شده و ماهیت ذاتی سنگ می ‏باشد. مدول دگرشکلی یکی از پارامترهای ژئومکانیکی است که کاربرد فراوانی در تحلیل و طراحی‏ ها دارد. اما تخمین این پارامتر با روش ‏های تجربی همواره با عدم قطعیت همراه است و این موضوع باعث تردید مهندسان کاربردی در تصمیم گیری‏ ها می شود. هدف از این مقاله توسعه مفهوم جدیدی با عنوان ماتریس عدم قطعیت برای تخمین عملی مدول دگرشکلی با درجه قطعیت بالاتر است. در ابتدا روش تخمین مدول دگرشکلی با استفاده از ماتریس عدم قطعیت و روش‏ های آماری بیان شده و سپس با استفاده از ماتریس عدم قطعیت و توزیع t دامنه‏ ای که مدول دگرشکلی مورد نظر در آن می‏ تواند تغییر کند تعیین می ‏شود. به منظور مطالعه موردی و برای تشکیل درآیه‏ های ماتریس عدم قطعیت، از مدل‏ هایی که تنها تابع سیستم طبقه‏ بندی توده‏ سنگ rmr هستند و از داده ‏های شیروانی ‏های ماسه‏ سنگ سازند کهر استفاده شد. نتایج بیانگر این است که، پیش‏ بینی مدول دگرشکلی توده‏ سنگ با روش توسعه داده شده در مقایسه با روش ‏های متداول از قطعیت بیشتری برخوردار است. همچنین مدول دگرشکلی با حد اطمینان %95 برای شیروانی مذکور در دامنه 23.6730.00(gpa) قرار دارد.
کلیدواژه ماتریس عدم قطعیت، مدول دگرشکلی، ماسه سنگ سازندکهر، مدل تجربی، توزیع t
آدرس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, گروه مهندسی معدن, ایران
پست الکترونیکی mehdi.mohammadi@vru.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved