>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی موجک بهینه برای نویززدایی از طیف انرژی رادیو ایزوتو پهای گسیلنده پرتو گاما جهت استخراج بر همکنش های غالب  
   
نویسنده فیاضی علی ,احمدی نوبری حسین
منبع كنترل - 1388 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:12 -22
  
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده برق و کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی noubari@ece.ubc.ca
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved