>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل مقاوم یک گروه خودرو با لحاظ تاخیر زمانی و ساختار ارتباطی زمان متغیر  
   
نویسنده چهاردولی حسین ,همایی نژاد محمدرضا
منبع كنترل - 1395 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:61 -70
چکیده    در این مقاله به طراحی کنترلر و تحلیل پایداری داخلی و رشته ای یک گروه خودرو در حرکت یک بعدی پرداخته میشود. با توجه به اینکه ارسال داده و اندازه گیری سنسورها در یک دسته خودرو میتواند با تاخیر رخ دهد، لذا در مدل سازی سیستم، تاخیر زمانی درنظر گرفته میشود. تغییر ساختار شبکه ارتباطی یک دسته خودرو میتواند منجر به ناپایداری داخلی و رشته ای سیستم گردد. با درنظر گرفتن تاخیر زمانی و ساختار شبکه متغیر با زمان به طراحی یک کنترلر مقاوم برای حفظ پایداری داخلی و رشته ای دسته خودرو پرداخته میشود. با استفاده از قضایای لیاپانوف کراسوفسکی و لیاپانوف رازومیخین، دو روش جدید برای تحلیل پایداری داخلی دسته خودرو ارائه میگردد. همچنین در ادامه قضیه ای نو برای تحلیل پایداری رشته ای در حضور تاخیر زمانی و ساختار شبکه متغیر بیان میگردد. نشان داده میشود که کنترلر مربوطه پایداری داخلی و رشته ای دسته را تحت عمل سوئیچ و تاخیر زمانی تضمین مینماید. کیفیت روش های ارائه شده با انجام مثال های شبیه سازی متعدد بررسی میگردد.
کلیدواژه یک دسته خودرو، تاخیر زمانی، ساختار ارتباطی متغیر، سیستم سوئیچینگ، پایداری رشته ای
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, گروه جامدات, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی مکانیک, گروه جامدات, ایران
پست الکترونیکی mrhomainezhad@kntu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved