>
Fa   |   Ar   |   En
   حسگر های گاز: مبانی، کاربرد و صنعت آینده  
   
نویسنده حسین بابایی فرامرز
منبع كنترل - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:1 -25
چکیده    از اولین گزارش کار پژوهشی در زمینه حسگر گاز در ایران نزدیک به 20 سال میگذرد، و در این مدت رسالههایارزشمندی در این خصوص از دانشگاههای کشور صادر شده است. لیکن، نهتنها هنوز از تولید صنعتی این افزارههای مهم و پرکاربرد خبرینیست، احساس میشود که گزارشهای اخیر بعضاً حتی از صنعت مربوطه دورتر شدهاند. در این مقاله، انواع پرکاربرد حسگرهای گازموجود در بازار اجمالاً معرفی شده مقایسه میشوند. نیازهای حال و آیندهی بازار به انواع حسگرهای گاز بیان و عدم اغنای این نیازها باتواناییهای حسگرهای گاز موجود بحث میگردد، و بدین ترتیب، بعضی از زمینههای نیازمند پژوهش مشخص میشود. در ادامه نشان دادهمیشود که فنآوری ساخت بسیاری از انواع حسگرهای گاز در داخل کشور برای شروع تولید صنعتی حاضر است. دانش فنی و امکاناتصنعتی میسر و آغاز کار چندان سخت نیست؛ نگارنده دشواری اصلی را در مدیریت بازار میبیند.
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
پست الکترونیکی fhbabaei@kntu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved