>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1387 - دوره:2 - شماره:1


  tick  بررسی تغییرات خواص بیو مکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد - صفحه:1-8

  tick  بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسب - صفحه:57-64

  tick  تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد - صفحه:9-20

  tick  تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان دریک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل - صفحه:29-37

  tick  کروی نمودن گرافیتها از طریق مواد مذاب تغذیه در طی بارریزی قطعات چدنی - صفحه:39-56

  tick  مدل سازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت - صفحه:47-56

  tick  مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس - صفحه:39-46

  tick  مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکرو پیپت - صفحه:21-28
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved