>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف  
   
نویسنده اشرفی مهران ,قالیچی فرزان ,میرزاکوچکی بهنام
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:49 -57
چکیده    لیگامنت پریودنتال یک بافت نرم فیبروزی است که بین دندان و استخوان آلویولار قرار گرفته است. با توجه به اینکه این بافت نرم‌تر از بافت‌های مجاور اطراف است، حرکت دندان ناگزیر از پی حرکت این بافت نرم می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ی رفتار مجموعه ی پریودنتیوم مربوط به دندان‌های تک ریشه‌ای و دوریشه‌ای، در اثر اعمال بار‌های مختلف است. بدین منظور به کمک تکنیک تصویربرداری میکروسیتی، مدل‌سازی هندسی واقعی سه بعدی دندان‌های اینسایزر و پرمولار انجام شده و با در نظرگرفتن خواص هایپرالاستیک لیگامنت پریودنتال، توزیع تنش و کرنش در اثر اعمال نیروهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی المان محدود بیانگر این نکته بود که جابجایی دندان تحت بارگذاری های مختلف لزوما در جهت بار اعمالی نمی‌باشد. توزیع تنش نیز نشان داد که لیگامنت پریودنتال، تنش‌های وارده را جذب کرده و درنتیجه استخوان تنش کمتری را تحمل می نماید. توزیع کرنش در لیگامنت پریودنتال و نیز تنش وارده به استخوان، نشان دهنده‌ی توزیع یکنواخت‌تر نیرو در دندان‌ دو ریشه‌ای بود. مقایسه ی بین نتایج نشان دهنده‌ی تطابق نتایج این مطالعه با مطالعات گذشته می‌باشد.
کلیدواژه لیگامنت پریودنتال ,اینسایزر ,پرمولار ,تحلیل اجزای محدود ,تکنیک تصویربرداری میکروسیتی
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, استاد، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved