>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:1


  tick  آشکارسازی و دسته بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان - صفحه:71-84

  tick  ارایه ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک - صفحه:1-15

  tick  بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه های کارکردی در افراد بزرگسال سالم - صفحه:99-111

  tick  بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع های متفاوت - صفحه:17-31

  tick  تعیین درجه ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEeg - صفحه:59-69

  tick  شبیه سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک سویه و فلج پایین تنه با استفاده از مدل های اسکلتی عصبی عضلانی - صفحه:33-48

  tick  شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف - صفحه:49-57

  tick  کنترل دوجانبه ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور - صفحه:85-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved