>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور  
   
نویسنده روغنی یزدی مهدیه ,نقوی نادیا ,حسینی فریده سادات
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:143 -161
چکیده    تومور در مرحله رشد غیرعروقی نمی‌تواند بدون منبع خون رسانی بیش از چند میلی‌متر رشد کند و برای رشد بیشتر باید فرآیند رگ‏زایی را آغاز کند. از سوی دیگر، تومور عروقی که عروق ‌خونی در آن نفوذ کرده است، با فراهم شدن اکسیژن به‌سرعت رشد می‌کند. در این مطالعه، مدل ریاضی گسسته‌ای از فرآیند رگ زایی تومور همراه با اثرات جریان خون در شکل گیری شبکه دوبعدی موردنظر ارایه‌شده‌ است. این ساختار با یک مدل وفقی مکان‌یابی جوانه‌های عروقی در طول رگ اصلی، در ابتدای فرآیند رگ زایی ترکیب‌شده است و سپس پیشروی جوانه‌های عروقی در ماتریس خارج سلولی و نفوذ آن‌ها به داخل تومور و همچنین نفوذ جریان خون از طریق ساختار مویرگی مدل ‌شده است. در این مدل سه مرحله مکان‌یابی جوانه‌ها در طول رگ اصلی، پیشروی آن‌ها و جریان خون باهم ترکیب‌ شده‌اند. سپس بر اساس شبکه عروقی به‌دست ‌آمده، انتقال اکسیژن و بقیه مواد لازم برای رشد بیشتر تومور شبیه‌سازی‌شده است. همچنین فرض شده است رشد تومور درنتیجه تکثیر سلول‌های تومور اتفاق می‌افتد. مراحل رشد تومور و رگ-زایی به‌وسیله تغییرات محیط میکرو شامل تراکم اکسیژن، فاکتور رگ زایی تومور و ماتریس خارج سلولی باهم ترکیب ‌شده‌اند. همچنین سعی شده است تا تطبیق مکانی و زمانی مناسبی در پارامترهای مدل ایجاد شود.
کلیدواژه رگزایی تومور ,جوانه‌زنی وفقی ,جریان خون ,رشد عروقی تومور ,روش تفاضل محدود
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ستادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved