>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان Fmri حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل  
   
نویسنده قاسمی مهدیه ,محلوجی فر علی ,امیدی مهدی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:261 -275
چکیده    تغییرات عملکردی شبکه ی حرکتی مغز در بیماری پارکینسون نقش اساسی در بروز علائم بالینی بر عهده دارد. بررسی فعّالیّت مغز انسان با استفاده از دادگان تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fmri) نشان می دهد که در حالت استراحت شبکه ای، ارتباط ها و فعّالیّت نوسان های خودبه خودی در نواحی مختلف مغز وجود دارد که در بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند. درین تحقیق، تغییرات وابستگی عملکردی بین نواحی آناتومیکی حرکتی در بیماری پارکینسون با استفاده از تئوری تابع مفصل در دادگان حالت استراحت fmri بررسی شد. پارامتر مفصل در پنج تابع مختلف از خانواده ی مفصل با استفاده از فرایند ماکزیمم شباهت تخمین زده شد. میزان شباهت بین مفصل تخمین زده شده و مفصل تجربی با روش های جذر میانگین مجموع مربع های خطا و فاصله ی kulback-leibler محاسبه شد. مقایسه ی پارامترهای تخمین زده شده بین افراد سالم و بیماران پارکینسونی با آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک نشان داد که هم بستگی عملکردی بین مخچه و هسته های قاعده ای در گروه بیماران، قوی تر از افراد سالم است. درین مقاله برای نخستین بار پیشنهاد شده که توزیع مشترک سری زمانی فعّالیّت نواحی مختلف مغز می تواند به عنوان روشی برای آنالیز ارتباطات عملکردی در دادگان fmri ، حاوی ویژگی های متمایز کننده بین بیماران و افراد سالم باشد.
کلیدواژه تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ,ارتباطات عملکردی ,شبکه ی حالت استراحت ,بیماری پارکینسون ,توابع مفصل
آدرس دانشگاه نیشابور, استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه ایلام, استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved